dr Tomasz Pietras (UŁ)

O mnie
Pracuję na Uniwersytecie Łódzkim, uczę studentów historii i kilku kierunków pokrewnych m.in. technologii informacyjnych (w warsztacie historyka). Moja przygoda z historią rozpoczęła się w liceum od sukcesu w olimpiadzie historycznej. Podczas studiów działałem w Studenckim Kole Naukowym Historyków (którego jestem członkiem honorowym i opiekunem). Pracę magisterską napisałem na seminarium z historii Polski średniowiecznej, pod kierunkiem prof. Jana Szymczaka. W 2001 roku opublikowałem swoją pierwszą książkę. Była to biografia kontrowersyjnego biskupa krakowskiego z przełomu XIII i XIV wieku – Jana Muskaty, którego współcześni nazywali, nie bez racji, „krwawym wilkiem z pastorałem”. Została ona nagrodzona w prestiżowych konkursach im. prof. Stanisława Herbsta i Aleksandra Gieysztora. 21 marca 2007 roku obroniłem doktorat poświęcony genealogii średniowiecznego rodu rycerskiego Sulimów w Łęczyckiem, Wielkopolsce i na Kujawach, napisany pod kierunkiem prof. Alicji Szymczakowej. Niedawno ukazała się drukiem moja druga monografia pt. Oporowscy herbu Sulima. Kariera rodziny możnowładczej w późnośredniowiecznej Polsce, uhonorowana Nagrodą im. Adama Heymowskiego. Rozpocząłem badania poświęcone dziejom polskiej heraldyki państwowej w XX wieku.

Więcej

Kartusz z Orłem Białym z czasów Stefana Batorego (ok. 1580)

Od lat publikuję ponadto różne artykuły poświęcone ciekawostkom z dziejów i walorom krajoznawczym swojego rodzinnego miasteczka – Aleksandrowa Łódzkiego. Działam społecznie w Polskim Towarzystwie Historycznym oraz w Towarzystwie Przyjaciół Aleksandrowa. Jestem sekretarzem redakcji „Rocznika Łódzkiego”, autorem projektu typograficznego i składu komputerowego wielu książek oraz periodyków naukowych (w tym m.in. dwutomowej monografii Kutna, trzytomowej monografii Sieradza, ilustrowanego słownika patronów łódzkich ulic) oraz twórcą i administratorem kilku stron internetowych związanych z łódzkim środowiskiem historycznym. Niedawno ukończyłem studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej pt. Grafika komputerowa i techniki multimedialne. Pracą dyplomową była publikacja książkowa (aktualnie w składzie, szukam wydawcy) i internetowa poświęcona dziejom Orła Białego.

Zobacz też: warsztathistoryka.edu.pl